[Histςria de Creu Roja]

Història de Creu Roja

1859:
    • Henry Dunant presencia la batalla de Solferino i, ajudat per dones voluntàries, auxilia els
      ferits sense distinció d'uniforme o nacionalitat, perquè ningú no els atenia.

1862:
    • Henry Dunant publica el llibre " Record de Solferino " i a través d'aquest es planteja:
        " No seria possible crear Societats de Socors que treballin en temps de pau, la finalitat
          de les quals sigui tenir cura dels ferits en temps de guerra, mitjançant voluntaris
          entusiastes i dedicats, perfectament qualificats per al treball ... "

1863:
    • La idea, la recullen quatre ciutadans suïssos: Dufour, Appia, Mayner i Maunoir.
    • Es crea el Comitè internacional de Socors als militars ferits.

1864:
    • El comitè, amb el suport del Govern de Suïssa, organitza la I Conferència Diplomàtica
      a Ginebra.
    • Hi participen 16 països europeus i observadors dels Estats Units. Acords presos:
 

- Promoció de Societats de Socors.
- Establiment d'un comitè permanent: Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR)
    • 12 estats firmen el I Conveni de Ginebra per:
- Protegir els militars ferits en campanya.
- Neutralització i protecció del personal sanitàri, així com dels hospitals militars.
   - S'adopta el símbol de la Creu Roja sobre fons blanc com a signe protector.
De 1899 a 1949:
    • S'amplia progressivament la protecció dels Convenis.
    • El 1949 s'agregurn els quatre convenis actuals.

1965:
    • S'adopten els 7 principis actuals del moviment a la Conferència Internacional de Viena.

1977:
    • Es signen dos protocols addicionals als convenis de Ginebra.
 

Els principis fonamentals

    Constitueixen el Codi de Conducte i l'Ideari del Moviment Internacional de la Creu Roja
     i de la Mitja Lluna Roja. Van ser adoptats a la XX Conferència internacional de Viena, el 1965.

    Els membres de la institució estàn obligats pels Pincipis en un doble sentit:
          • Actuar en tot moment i en qualsevol lloc d'acord amb ells.
          • mantenir un compromís ideològic.
 
 

Humanitat

  El Moviment Internacional de la Creu Roja e de la Mitja Lluna Roja, que ha nascut per a la preocupació de prestar auxili, sense discriminació, a tots els ferits en els camps de batalla, s'esforça sota el seu aspecte internacional i estatal a prevenir i alleujar el patiment dels homes i de les dones en totes les seves circumstàncies. Tendeix a protegir la vida i la salut, així com a fer respectar la persona humana. Afavoreix la comprensió mútua, l'amistat, la cooperació i una pau duradora entre tots els pobles.

Imparcialitat

  No fa cap mena de distinció de nacionalitat, raça, religió, condició social o credo polític. Es dedica únicament a socórrer els individus en proporció amb els patiments, posant remei a les seves necessitats i prioritzant les més urgents.

Neutralitat

  A fi de conservar la confiança de tots, el Moviment s'absté de pendre part en les hostilitats i, en tot moment, en les controvèrsies d'ordre polític, racial, religiós i ideològic.

Independència

  El Moviment és independent. Encara que són auxiliars dels poders públics en les seves activitats humanitàries i estan sotmeses a les lleis que regeixen els respectius països, les Societats Nacionals han de conservar una autonomia que els permeti actuar sempre d'acord amb els principis del Moviment.

Caràcter Voluntari

  La Creu Roja és una institució de socors voluntari i de caràcter desinteressat.

Unitat

  A cada estat només pot existir una Societat de la Creu Roja o de la Mitja Lluna Roja, que ha de ser accessible a tots i ha d'estendre la seva acció humanitària a la totalitat del territori.

Universalitat

  La Creu Roja és  una institucií universal, al si de la qual totes les Societats tenen els mateixos drets i el deure d'ajudar-se mútuament.
 
 

[Tornar]

 

[© Creu Roja a Manresa 1999. Tots els drets reservats.]