Parròquia | Taula de Joves | Els Locals | La Gent | El Full | Les Fotos | La Rectoria
 
Peregrí
BENVINGUT a
La WEB de la
 
El Full L'article  
L'ARTICLE
Full Num.14 Any XLIII
diumenge, 6 d'abril 2003
Manifest de Creients Contra la Guerra

Les persones i les entitats sotasignants, que intentem llegir la realitat des de la nostra vivència de Fe, davant la nova situació mundial i en concret davant la proposada guerra preventiva contra l'Irak

I.- A partir dels principis de Fe, en consciència manifestem

Que ens dol la utilització que es fa de la religió o de les diferents confessions religioses per agreujar en el món d'ara l'espiral de violència, contra la consideració que la Fe religiosa hauria de tenir com espai de reconciliació, d'ecumenisme i de Pau. Ens dol que en part, el conflicte es faci en nom de la civilització occidental i cultura cristiana contra el legítim progrés i les riqueses naturals del món àrab, de cultura majoritàriament musulmana.

Veiem el món musulmà com un món de germans i d'guals. Per això ens preocupa la criminalització de que és objecte. A nivell mundial, sobretot a partir de l'11 de setembre de l'any passat, identificant-lo amb terrorisme i a nivell local, en ocasió de la immigració, identificant-lo amb delinqüència. Generalitzacions d'aquestes generen estereotips que fan molt més difícil la construcció de la Pau.

Sempre hem considerat el multiculturalisme, la convivència de diferents cultures, com una riquesa. Conseqüentment considerem també com una riquesa l'aparició de l'únic i mateix Déu en formes diferents, segons els diferents llenguatges i tradicions religioses i culturals. Tots som per igual fills i filles de Déu i tots i totes per igual construïm el Regne.

Cristians, jueus i musulmans ens reconeixem germans i hereus d'Abraham i d'aquella tradició monoteista nascuda fa milers d'anys precisament en el lloc que ara es pretén destruir. Ens sabem germans i fills i filles d'aquell Déu del que parlen els Profetes, del que parlà Jesús i del que parla la tradició musulmana. Aquest Déu, amb diferents noms, es manifesta sempre com un Déu de bondat, de Pau i d'amor preferent pels als pobres.

Lamentem que tantes vegades en el passat, cada una d'aquestes tradicions, i en especial els cristians, hem vinculat el nom de Déu amb la violència o la guerra. Des de les croades a la conquesta d'Amèrica o el nostre 1936, massa sovint la creu ha anat junt amb l'espasa, el poder i la força. En l'actual conflicte Bush, Bin Laden i Sharon utilitzen cada un d'ells el nom de Déu per justificar la violència i els morts.

Davant dels fets d'ara els sotasignants cristians demanem perdó de manera especial als nostres germans musulmans per les terribles ofenses de les que son objecte per part dels dirigents occidentals cristians, de la mateixa manera que fa uns anys en varen ser objecte els germans jueus. Desitjariem igualment que no es veiessin oprimits pels propis governs, que poguessin expressar la veritable imatge de la seva tradició religiosa i que fossin plenament respectats en els seus Drets Humans. En l'actual situació ens sentim especialment germans d'aquells pobles que més pateixen: el poble de l'Irak, del poble Palestí i d'aquells altres pobles d'altres parts del món que, com ells, se senten oprimits. Son ells avui les víctimes propiciatòries d'aquest model de creixement injust.

De les Benaurances hem après a entendre que d'ells és ja ara el Regne del Cel. Perquè el Regne de Déu és dels pobres, dels que tenen fam i set, dels que ploren. Però això no nega sinó que ens impulsa a treballar per la justícia, el diàleg i la Pau. Perquè el Regne del Déu és també dels compassius i dels que treballen per la Pau.

II.- A partir dels principis ètics, que compartim amb tants homes i dones d'arreu del món, també manifestem

Que ens sumem a tants i tantes homes i dones d'arreu del món que estan a favor de la Pau, contra l'actual model belicista de relacions internacionals i en especial contra la prevista intervenció militar a l'Irak ja que el vertader motiu d'aquesta agressió es la rapinya, la voluntat d'apoderar-se dels recursos energètics de la zona, petroli i gas, que fa necessari el control militar de l'Orient Mitjà per fer efectiu el robatori i l'ús de la força contra els pobles. Es fa contra les poblacions pobres, a les que s'impedeix treure profit de la seva riquesa i sembrant mort i destrucció.

Denunciem la tergiversació de les paraules i els valors en la nostra societat: de l'agressió ja no se'n diu agressió sinó guerra preventiva, de la mort d'innocents se'n dirà efectes col•laterals, els genocidis podran anomenar-se progrés si s'han dut a terme pel més poderós o en nom del mercat i la cultura de la guerra s'instal•la de manera progressiva en l'educació.

De manera passiva el món sencer accepta com les normes Internacionals de Dret son vulnerades, es prescindeix dels organismes multilaterals de decisió i hi ha qui, de manera immoral, es converteix en jutge únic del món i s'atribueix la capacitat d'imposar la guerra total contra els altres.

III.- Donarem suport, de paraula i amb fets, a les víctimes d'aquest nou ordre de violència i de mort. Davant d'aquella terrible frase de "qui no està amb nosaltres està contra nosaltres" no volem que quedi cap dubte al costat de qui estem.

- demanem a les Jerarquies de les Esglésies, en especial les dels països els governs dels quals han manifestat estar d'acord amb l'agressió, i en especial les d'Espanya i Catalunya que es manifestin i promoguin actes en contra, com han fet moltes altres Jerarquies d'arreu del món i de diferents confessions religioses,

- impulsarem pregàries ecumèniques que converteixin la nostra experiència de Fe en espais de Pau que posin de manifest que Déu és un Déu de Pau i que el seu nom no es pot fer servir sense blasfemar per justificar la guerra.muec - extret de la web www.fundacioperlapau.org