Els cicles formatius són els ensenyaments postobligatoris que preparen per a l’exercici d’una professió determinada. Hi ha cicles formatius de grau mitjà i cicles de grau superior. Estan organitzats en famílies professionals. Al final s’obté una titulació oficial i majoritàriament es cursen en instituts o escoles especialitzades en aquest tipus de formació.

Amb un cicle formatiu de grau mig s’obté el títol de tècnic i faculta per treballar com a tal. Per accedir-hi cal disposar del graduat en ESO o realitzar una prova específica d’accés.

En el cas dels cicles formatius de grau superior s’obté la titulació de tècnic de superior. Per a poder-lo cursar cal haver superat el batxillerat o realitzar una prova d’accés específica.

Les webs Catalunya Professional i Estudiar a Catalunya recullen tots els cicles formatius que s’ofereixen al territori català. La pàgina compta amb un cercador que permet trobar els diferents cicles per famílies i àrees professionals i també en funció del territori (municipi i comarca) on es porten a terme.