A LA MESA DEL PARLAMENT

 

Núm. iniciativa: 314-10582/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre la data prevista per a presentar el programa de restauració de les zones afectades per runams a Sallent i Balsareny (Bages)

Grup Parlamentari: Esquerrra Republicana de Catalunya

Proponents: Huguet i Biosca, Josep

 

 

Ramon Espadaler i Parcerisas, conseller de Medi Ambient, d’acord amb el que disposa l’article 133 del Reglament del Parlament, dóna resposta a la pregunta parlamentària indicada més amunt, conjuntament amb la iniciativa 314-10583/06.

 

1. El programa de restauració de les zones afectades pels runams salins als termes municipals de Sallent i Balsareny es troba actualment en tràmit d’avaluació. El Departament de Medi Ambient treballa en el tercer i últim dels informes relatius a la protecció i restauració dels terrenys afectats per l’activitat minera potàssica del Bages.

 

En aquest sentit, una vegada finalitzades les preceptives consultes sobre el programa de restauració, i en el marc del procediment establert, es preveu la seva presentació aquest any 2003.

 

2. D’una banda, el programa de restauració establert per a l’activitat minera de Cardona, que s’està duent a terme des de fa anys, comporta la total retirada del runam salí, la correcta deposició de les argiles salades sobrants sobre la vall salina i, fnalment, la total revegatció i forestació de l’àrea afectada d’acord amb la normativa ambiental minera vigent a Catalunya.

 

D’altra banda, el programa de restauració dels terrenys afectats per l’ctivitat minera de Súria, contempla un àrea d’afecció concreta per a la disposició del clorur sòdic i una morfologia amb cotes finals definides que, en cap cas, podran ser ultrapassades. Així mateix, també ha estat fixada la corresponent fiança de restauració.

 

Les actuacions preveuen la total impermeabilització del terreny prèviament a la deposició de la sal, així com la separació de les xarxes de desguàs dolces i salobres, els quals van al col·lector de salmorres sense incrementar la salinitat actual dels rius.

 

En el futur, la comercialització d’aquesta sal permetrà la restauració i revegetació de les àrees actualment afectades, mantenint-se les fiances establertes fins a la total restauració de la zona, tal i com s’està fent a Cardona.

 

En el cas dels espais de runam salí de Sallent i Balsareny, els criteris d’avaluació del programa en curs són els mateixos que els aplicats a Súria. Aquí, la desaparició dels runams salins i la seva definitiva reforestació va lligada al ritme de comercialització de la sal i a l’aplicació de solucions alternatives a la simple disposició sobre el terreny, per la qual cosa s’han elaborat diversos estudis relatius a possibles canvis en els sistemes d’explotació subterrània, l’aplicació de les noves tecnologies, el trasllat de part del material a altres zones sense afecció ambiental, entre altres.

 

Finalment, cal dir que la Llei 12/1981 i el Decret 343/1983 preveuen i garanteixen el control, la reducció i fins i tot l’impediment de l’aparició de nous impactes ambientals en el sector miner, la correcta explotació dels recursos geològics naturals, l’aplicació de les mesures correctores durant l’explotació, l’establiment de nous mètodes d’extracció més respectuosos amb el medi, així com la garantia de total restauració i reforestació dels espais realment afectats, una vegada finalitzada l’activitat minera.

 

 

Ramon Espadaler i Parcerisas

Barcelona, 8 de gener de 2003