PROPOSTA POLÍTICA PER UNA RECONDUCCIÓ DELS PROBLEMES DERIVATS DE LES EXPLOTACIONS DE LA MINERIA DE SAL DE LA CONCA DELS RIUS LLOBREGAT I CARDENER.

 

Els sotasignants en representació dels òrgans locals dels seus respectius partits polítics a Sallent subscriuen el present document com a declaració de base sobre la que hauria d’articular-se una política per a solucionar definitivament els problemes ocasionats per  la mineria  de la sal al Bages.

 

Per Candidatuda d’Unitat Popular

Anna Maria Gabriel i Sabaté

 

Per Convergència Democràtica de Catalunya CDC

El President de la Delegació Local de Sallent                        

Sr. Pere Saldoni

 

Per Esquerra Republicana de Catalunya ERC

El Secretari Polític de la Secció Local de Sallent                         

Sr. Josep Planes i Vilà

 

Per Iniciativa per Catalunya ICV

Sr. J.Antoni Hinojosa i Vera

 

Pel Partit dels Socialistes de Catalunya PSC-PSOE

Primer Secretari de l’Agrupació local de Sallent

Sr. Joan Martín i Fernàndez

 

Per Renovació Democràtica per Catalunya

Sr. Benet Vendrell i Soler

 

Preàmbul:

 

Les explotacions mineres de sals potàssiques de les conques dels rius Llobregat i Cardener, des del seu inici fa quasi un segle, han estat una font de riquesa per la comarca del Bages. El desenvolupament industrial, social, humà i fins i tot polític ha anat lligat sempre a l’evolució de les explotacions.

 

Aquesta riquesa però, no ha estat mai inoqua pel medi ambient i el medi humà. Des del principi els rius van ser els primers de rebre l’impacte nociu de l’activitat industrial amb els abocaments directes de salmorres sobrants del procés industrial. Més endavant van aparèixer els immensos runams, bàsicament de sal sòdica, que afecten no tan sols el terreny que ocupen sinó també les aigües subterrànies i superficials incidint encara més en extensió i profunditat i de forma decisiva en el malbaratament d’un recurs escàs com és el de l’aigua. La perduració dels runams, a més de constituir  un impacte visual de primer ordre donen una idea de la preocupació de la societat pel seu entorn.

 

Finalment han aparegut les subsidències. Les filtracions d’aigua dolça en velles galeries abandonades provoquen l’aparició de grans bòfies subterrànies o superficials que fan que el terreny s’enfonsi lentament i que les edificacions que s’han construït a sobre seu, segueixin el mateix camí incert del col·lapse del terreny. S’han desallotjat i enrunat habitatges, desviat cursos de rius i les mateixes explotacions mineres es veuen actualment seriosament amenaçades.

 

Afortunadament no es va arribar a construir un abocador de residus especials en les velles galeries com les que ara es troben inundades a Cardona.

 

De la mateixa manera que la indústria ha aportat riquesa patrimonial a la població de la comarca, la gestió incorrecta o ineficaç, tant dels gestors de l’explotació com de l’administració, fa que els beneficis es vegin seriosament minvats i el medi ambient irreversiblement malmès. Amb un ritme d’abocaments d’un 2 milions de tones anuals, Iberpotash haurà fet créixer, aproximadament en uns 10 milions de tones més de residus salins, el Cogulló de Sallent, en els últims 5 anys, i que ja suma actualment més de 30 milions de tones acumulades.

 

No és cap secret que el recurs miner que s’explota és finit i que un dia o altre l’activitat minera s’aturarà  per la impossibilitat econòmica de seguir explotant el cada cop més difícil i escàs recurs salí. Haurem d’estar preparats per què  aquell dia el trauma social sigui suportable per les famílies que en depenguin directa o indirectament i finalment per que la prosperitat de la comarca i del país no se’n ressenteixi.

No s’atura aquí la feina, perquè aquell dia haurem de tenir fets els deures amb el Medi Ambient sinó volem que la crisi encara sigui pitjor de pair.

 

La centúria d’anys que ha durat l’activitat minera ha vist passar administracions de tots colors. Totes han vist el problema ambiental, totes n’han pres bona nota, però poques vegades han portat una actuació decidida i eficaç que solucionés problemes amb eficàcia.

 

El col·lector de Salmorres que ja s’havia projectat els anys trenta per la Generalitat republicana va quedar en no res amb els 40 anys posteriors d’aquella dictadura, primer sumida en la penúria econòmica dels anys 40 i 50, després en el desenvolupisme industrial salvatge dels anys 60 i finalment en la inoperància dels darrers anys del règim. Va arribar la democràcia i es va construir el col·lector de Salmorres que va evitar els abocaments industrials directes als rius. Però, tot i la gran millora, els abocaments diferits pels runams, encara pesen com una llosa en la qualitat de les aigües de rius i aqüífers d’arreu. A més, tan vell com la democràcia actual és el runam del Cogulló, un error d’aquella jove democràcia que s’ha convertit en un problema progressiu que sembla no tenir aturador.

 

La situació s’ha deixat complicar i ha faltat valor (i possiblement recursos econòmics) per afrontar el problema en totes les seves vessants, però cal contemplar-lo en el seu conjunt perquè es tracta d’un seguit de problemes similars que es reprodueixen en diverses localitats de la comarca i que afecten a tota la conca del riu Llobregat i Cardener fins a amenaçar el subministrament  d’aigua de la principal concentració urbana del país.

 

 

Cal per tant, el disseny d’una estratègia global pel conjunt de la conca que vagi encaminada a:

 

-          Assegurar la continuïtat de l’activitat laboral

-          Buscar solucions per al patrimoni dels afectats per les subsidències ja que no hi ha hagut cap estudi tècnic que s’hagi atrevit a dibuixar un futur tranquil·litzador

-          Buscar solucions realistes per a la gestió dels residus miners tenint clar que, podem evitar que el problema segueixi creixent desmesuradament, amb l’aplicació de tècniques d’explotació adequades, però que l’enorme volum de residu ja dipositat en els runams mereixerà lògicament un tracte i solució a part.

-          Que les lleis s’han fet per ser complertes i que, per posar un exemple, portem un retard de 22 anys en l’aplicació de la llei que obliga a la consecució de programes de restauració per a les explotacions mineres.

 

 

PRESERVACIÓ DE L’ACTIVITAT LABORAL

 

            L’amenaça de pèrdua de llocs de treball no ha de prevaler. S’ha de procurar amb els mitjans legals necessaris que l’empresa segueixi mantenint els llocs de treball i donant activitat econòmica diferida a la comarca. S’imposa preservar la vida. En tot cas, però, que l’explotació es dugui a terme de forma respectuosa amb el medi i no seguint acumulant hipoteques definitivament per el futur i el present  a tota una gran part de Catalunya.

 

PRODUCCIÓ DE RESIDU SALÍ:

 

1-         L’administració només hauria de permetre anomenar RECURS DE TIPUS B (segons la llei de mines) a un material quan es demostri que pugui ser comercialitzat al mercat en un temps raonable. En aquest aspecte actualment es recicla de l’ordre de 0,5 Milions de tones anuals als runams de Cardona però a Sallent i Súria el ritme de producció del residu és 7 vegades superior. A aquest ritme passaran centenars d’anys per poder eliminar els runams.

Amb el pretext de que l’empresa el que fa és acumular un RECURS i no pas un RESIDU s’estalvia donar al runam el tractament d’abocador i el que és més greu s’estalvia haver d’aplicar tècniques de minimització que siguin econòmicament més costoses per l’empresa que el simple abocament a l’exterior que és la solució immediatament més barata.

 

2-         L’administració és la responsable d’aplicar definitivament lleis tan primordials i antigues com: LA LLEI D’AIGÜES I LA LLEI 12/81 DE RESTAURACIÓ D’EXPLOTACIONS MINERES.

 

3-         APLICACIÓ DE CÀRREGUES ECONÒMIQUES PER L’ABOCAMENT CONTROLAT ja sigui a través de taxes o fiances de restauració de tal manera que sigui l’administració o una altra empresa desvinculada completament de les productores del residu qui es faci càrrec de l’abocador i del possible benefici de l’explotació del recurs. Sols així s’evitarà que en cas de fallida de les empreses explotadores els runams quedin sense responsable ni finançament per a ser restaurats. ELS CÀRRECS ECONÒMICS A L’ABOCAMENT contribuiran automàticament a incentivar alternatives de minimització, subvencionar la comercialització o de costejar el retorn de tot o part del residu a l’interior de les galeries que es van abandonant tal com es duu a terme a altres països europeus com a Cleeveland (Anglatera).

 

 

TRACTAMENT A DONAR AL RESIDU ACUMULAT

 

1-         El residu acumulat als runams (uns 65 Milions de Tones) ha estat produït per diverses empreses, algunes de les quals ja han desaparegut. La llei 12/81 se’ls hauria d’haver aplicat des de fa 22 anys. En tot això l’administració ha de reconèixer la seva part de responsabilitat i ser part econòmicament activa en la consecució de l’eliminació del residu.

 

2-         El residu que, malgrat tot es produeixi en un futur, tindrà un tractament tècnic i uns responsables diferents de l’anterior però ambdues solucions tindran repercussió mútua tan econòmicament com temporalment.

 

 

AFECTACIÓ A LES AIGÜES

 

La llei 12/81 especifica les obligacions de l’explotador quan diu que el Programa de Restauració:

“...ha d’incloure una anàlisi de l’estat en què es troben el lloc les eventuals activitats i el seu entorn,...”; “...definir les mesures a prendre per a prevenir i compensar les conseqüències perjudicials sobre el medi ambient..”;

 

1-         La qualitat de les aigües tan superficials com subterrànies no es pot veure afectada per l’activitat minera. Cal establir mesures d’intercepció i desviament al col·lector de les salmorres  dels fluxos contaminants dels aqüífers AMB UN PROGRAMA QUE LLIGUI DE FORMA VINCULANT LES EXPECTATIVES D’EXPLOTACIÓ AMB LA MILLORA EN LA QUALITAT DE LES AIGÜES AFECTADES. No és possible tolerar per més temps que la qualitat de l’aigua dels Riu Llobregat i Cardener no puguin complir els paràmetres sanitaris actuals per culpa de les explotacions mineres en un temps en que es discuteix sobre la necessitat de transvasaments i les seves repercussions en el medi.

 

2-         Els organismes públics encarregats de vetllar per la potabilitat dels recursos hidràulics han de ser qui es facin càrrec subsidiàriament dels problemes de subministrament d’aigua potable derivats de les explotacions mineres ja que els ens municipals no en són competents i en canvi són els responsables del subministrament públic.

 

 

SUBSIDÈNCIES

 

1-         El desenvolupament urbanístic municipal i comarcal s’ha de fer tenint en compte les extenses àrees explotades  per la mineria per tal de prevenir noves afectacions en un futur.

 

2-         Les futures àrees d’explotació han de tenir el vist-i-plau dels responsables del la planificació urbanística de la superfície per tal de prevenir futures afectacions d’infrastructures i en general a tot el territori.

 

3-         Cal seguir amb els estudis tècnics per tal de determinar què es pot fer per aturar les aportacions d’aigua dolça a determinades àrees d’explotació.

 

4-         Cal reconèixer que per acció, omissió o simplement per transferència de competències totes les administracions (des de l’estatal a la municipal) són responsables en alguna mesura de les repercussions sobre el patrimoni particular dels afectats i que han de treballar conjunta i solidàriament per fer que aquests no acabin veien com el seu patrimoni es vegi minvat en cap cas ja que ells no són els responsables de la situació creada. Desgraciadament el tractament que es doni a aquest problema només pot ser pal·liatiu ja que ningú ni cap estudi s’atreveix a donar fites ni resultats finals d’estabilització o col·lapse dels terrenys construïts.

 

 

DANYS A TERCERS:

 

1-       Els danys a tercers no s’aturen en el cas de les subsidències. Un nombrós grup de petits i mitjans  propietaris han vist com pous o cursos superficials de les seves finques s’han malmès o perdut definitivament. Les captacions d’aigua potable d’alguns municipis s’han vist afectades seriosament. Tots aquestes danys a més de corregits han de ser recompensats econòmicament.

Determinats estaments de l’administració, els menys implicats com a part (com el Consell Comarcal per exemple) poden esdevenir mediadors i àrbitres entre les parts.

 

 

PROGRAMES DE RESTAURACIÓ

 

1-       Els PROGRAMES DE RESTAURACIÓ de les activitats mineres venen obligats per la llei 12/81 i diu textualment: “....incloure el conjunt de mesures de restauració a executar a la fi de les diverses fases de l’explotació, així com les que s’hauran de desenvolupar en acabar l’activitat extractiva...” Per tant, el tractament final que es doni al material dipositat en els runams ha de formar part o bé de l’explotació (RECURS) o bé de la restauració (RESIDU) però en qualsevol cas necessita un PLA DE D’EXPLOTACIÓ O UN PLA DE RESTAURACIÓ AVALAT ECONÒMICAMENT.

 

2-       Novament quan parla de les fiances diu “Respon a l’execució dels treballs de restauració i de les sancions imposades al titular de l’autorització per incompliment de les mesures de protecció del medi ambient així com dels dany i perjudicis directes o indirectes que s’hi ocasionin per raó del desenvolupament de l’activitat extractiva” Per tant exigir un aval que només cobreixi la regeneració del sol un cop algú, que no es determina, hagi retirar el runam, és completament insuficient i més quan la història acumulada d’impactes ambientals és tan extensa i profunda com el cas que ens ocupa.

 

 

Sallent,  30 de desembre de 2003