Carta a l’Excm. Ajuntament de Sallent

 

Sentint que el poble pot veure’s seriosament afectat per decisions que amb precipitada pressa vénen adoptant els consellers i directors que les recents eleccions cessem, també és possible que l’acceptació de les tals decisions, resolucions, o tramitació per a aprovacions definitives podrien repercutir en noves nul·litats d’actes de l’anterior consistori, que com és ben sabut, ha portat a expectatives judicials, i no només administratives, més d’una d'aquestes presumptes accions incurses en irregularitats.

 

US DEMANO

 

Que vist que es replanteja l’ampliació de residuals salins al Cogulló, aquest Ajuntament notifiqui a la Conselleria de Medi Ambient el rebuig de decisions de la cessant, desautoritzant-la en la resolució d’actes que en el municipi no li corresponen i que per ètica política ja no hauria hagut de provocar, això ja sabent que cessa en les seves atribucions, qual cosa li imposa que manca d’autoritat moral per a adoptar resolucions que àdhuc incorren, si més no, en desviaments administratius importants.

 

Crec que l’Ajuntament h de declarar sotmès a revisió l’acte que hagi donat lloc a petició d’ampliació de runam salí, ja que el mateix ordenament del Pla Urbà detalla que qualsevol ampliació cal estudiar-la en fondalades impermeables o en llocs lliures d’impacte ambiental. I, per tant, ha de declarar nul tot el que s’hagi actua i hagi pogut donar lloc a l’acte actual de la Conselleria de Medi Ambient, no fos que després aquesta nul·litat la declaressin els Tribunals, com ha succeït en un cas ben rotund que, si més no, ha posat en evidència que en el consistori cessat poden haver-hi hagut pressions que cal aclarir, o expedientar, abans d’acceptar noves incidències.

 

S’imposa, al meu entendre, que els ciutadans de Sallent puguin ser enquestats o consultats dintre de la legalitat constitucional que obliga a que el poble sigui escoltat, per a evitar per a Sallent noves conflictivitats com les que han ferit alguns barris. I, sobretot, no poden autoritzar-se noves aventures en buidatge subterranis fins no ser escoltats els enginyers de mines i geòlegs, algun dels quals ha declarat que tot el terme por veure’s abocat a esfondraments, segons com segueixin les activitats extractives mineres.

 

Finalment, convé dilucidar quins tributs corresponen al municipi en aquesta activitat que fa espoli de tota riquesa geològica que posseïm, sense compensació i sense respondre de resultats negatius, no sent suficient proclamar que es proporcionen alguns llocs de treball.

 

Sembla imprescindible que l’Ajuntament desautoritzi la Conselleria de Medi Ambient, manifestant-li fefaentment que l’Ajuntament de Sallent declara sotmès a revisió tot el que el consistori anterior, i la Generalitat, hagin tramitat en relació a l’emmagatzemament de residus salins; reportant l’expedient als inicis, per a garantia del que calgui acordar.

 

Sallent, vint de desembre del 2003

Sebastià Estradé