Carta a l’il·lustre Sr. Director General de Boscos i Biodiversitat, dpt. de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya

 

DOGC 4020-28.11.03

 

Sebastià Estradé i Rodoreda, doctor en dret-advocat, domiciliat a ..., que es demana que sigui tingut en compte per a qualsevol tràmit o notificació, ben atentament,

 

US MANIFESTO

 

Que us adjunto escrit adreçat a l’Honorable Sr. Conseller de Medi Ambient i Habitatge, pel qual, a interès personal i representatiu de clients i amics, i com a sallentí, faig avinent la meva oposició a qualsevol acte que pretengui augmentar el runam salí, digui’s com es digui si l’empresa vindica que les deixalles, que a ritme imponent hi diposita dia a dia, són utilitzables.

 

Crec que es pot entendre que qualsevol intent d’ocupar més hectàrees de les actualment fetes malbé mediambientalment podria catalogar-se com a presumpte acte delictiu, i de cap manera aquesta Direcció general pot fer-se el desentès, pel seu deure inexcusable de defensar el patrimoni natural que tenim dret a fruir tots els catalans i catalanes i tothom qui s’incorpori, d’ara i de sempre, a la nostra terra.

 

No val la pena que m’estengui en al·legacions, doncs prou bé pot aquesta Direcció general materialitzar-ne totes les que objectivament no poden ser refusades. Concretament, no al runam salí i sí a regenerar el sòl degradat. I sí també a que l’explotació pugui seguir, sempre que sigui respectuosa amb el medi ambient, que ja ha castigat prou i massa, quedant fora del que és d’exigir amb la llei i els reglaments en mà.

 

us demano

 

Que pregueu a l’actual empresa, doncs l’explotació ha canviat reiteradament de patró, amb difusió de responsabilitats:

 

a)       que estudiï i plantegi una alternativa per als residus, que no pugui ser contaminant ni pugui ocasionar un impacte ambiental que deshonra el nostre país i que segurament els qui l’exploten no l’acceptarien al seu propi. I sent com és la companyia una entitat amb gran capacitat tècnica, no dubtem que podrà presentar més d’un projecte alternatiu que pugui ser aprovat, sempre i quan no es posi en perill la qualitat i la solidesa del sòl, ja afectat en barris ben concrets.

b)       que per part d’aquesta Direcció General no es prengui cap decisió que pogués representar que s’aprova el manteniment i l’expansió del runam o dels subproductes potàssics fora d’aplicació i comercialització immediata.

c)       que s’atengui a que els llocs de treball no siguin posats com a esquer per a un desentendre’s de les obligacions que imposa una explotació apropiada, ja que, una explotació correcta, justament el que ha de donar com a resultat és l’increment de llocs de treball.

d)       que aquesta Direcció General no prengui cap decisió que no sigui avalada pel Govern de la Generalitat i tots els seus Consellers.

e)       que tingueu com al·legacions el que es manifesta en l’escrit a l’Hon. Conseller de Medi Ambient i Habitatge que s’adjunta, registre d’entrada MOO1E, núm. 016465 del dia 30 de desembre del 2003, que s’acompanya a aquest escrit.

 

ALTRESSI

Aquest escrit es presenta en el termini atorgat per l’anunci al DOGC referit a l’encapçalament, per duplicat com es demana.

 

Barcelona, trenta-u de desembre del 2003

Sebastià Estradé Rodoreda