QUINA UTILITAT TENEN ELS EMBASSAMENTS?

 

Introducció

 

Els embassaments que regulen el cabal de les conques internes per garantir el subministrament d’aigua a la població, són principalment els dels sistemes Ter i Llobregat.

El fet que casi sempre es vegin mig buits fa pensar que els rius quasi no puguin abastir a la població, però no és així. En aquest document podrem comprovar amb dades, que si no estan plens és perquè els usen per altres coses i posen a vegades en perill l’abastament a la població.

Analitzarem el cas del sistema format pel Llobregat i Cardoner. De totes formes el sistema Ter te unes característiques molt similars.

 

 

Descripció del sistema

 

Actualment tenim el Cardoner amb dues preses. L’una és la Llosa del Cavall amb una capacitat de 80 Hm3 i una mica més avall hi ha la presa de Sant Ponç, amb una capacitat de 24 Hm3. Molt més avall, a Castellgalí, una mica més avall de Manresa, desemboca al Llobregat.

Al Llobregat hi tenim la Presa de la Baells, amb una capacitat de 113 Hm3.

Per tant les tres úniques grans preses del sistema tenen una capacitat de 217 Hm3. Més avall de la confluència Cardoner-Llobregat no hi ha cap presa, però hi ha un punt on es mesura el cabal per garantir la suficient aigua per l’àrea metropolitana. Aquest punt és a Castellbell, a uns 8 km. Més avall de la confluència dels dos rius.

Més amunt de Castellbell, el consum d’aigua per a ús humà és molt petit, ja que els diferents pobles i ciutats aboquen les aigües residuals, un cop depurades, al riu.

Més avall de Castellbell hi ha les potabilitzadores d’Abrera i de Sant Joan Despí per a la àrea metropolitana.

L’aigua que s’extreu anualment per abastir l’àrea metropolitana són 100 Hm3, el què significa un cabal constant de 3,2 m3/s. Com que el riu no es pot buidar, per assegurar aquest cabal i un mínim de cabal ecològic, pel punt de mesura de Castellbell hi ha de passar com a mínim 5,5 m3/s.

 

El cabal mitjà del Cardoner a la desembocadura és de 6,1 m3/s. El cabal mitjà del Llobregat a la sortida de la presa de la Baells és de 7,5 m3/s, a la confluència amb el Cardoner (abans d’aportació de les seves aigües) de 11 m3/s, a l’alçada de Castellbell de 18 m3/s i, finalment a la desembocadura al Prat del Llobregat, el cabal mitjà del Llobregat continua essent d’uns 18 m3/s, però seria de prop de 22 m3/s si no se li tragués 3,2 m3/s per a abastament urbà.

 

Els embassaments

 

Com podem veure, si de mitjana a Castellbell passen 18 m3/s, és de preveure que sense regulació d’embassaments poques vegades el cabal estaria per sota de 5,5 m3.

Però en estius molt secs, això pot passar. Llavors és quan el cabal que falta per arribar als 5,5 m3 l’han d’aportar els embassaments.

Hom suposa que abans d’arribar un període estival de sequera, si no s’ha fet una pèssima gestió, les preses estan plenes.

Sempre que el cabal natural del riu a l’alçada de Castellbell sigui superior a 5,5 m3/s (quasi sempre) els embassaments poden lliurar menys aigua de la que hi arriba, o sigui, tenen capacitat d’omplir-se o restar plens. Només durant els curts períodes en que el cabal natural és per sota dels 5,5 m3/s s’ha de desembassar més del què hi entra.

 

La gran sequera del 2002

 

Durant el 2002 hi va haver un període de sequera que segons la Generalitat, en aquell moment, deien que era històrica.

A principis de març de 2002 es va aplicar el decret de sequera. El què crida l’atenció és que els embassaments estaven molt buits, i en aquell moment per Castellbell hi passaven molts més metres cúbics que els 5,5. D’aquí es dedueix que les preses, abans del decret, deixaven anar molta aigua. Molta més de la que es necessitaria per garantir el cabal a Castellbell.

Aquesta aigua de més, la que fa que les preses estiguin quasi bé sempre mig buides, la deixen perquè les minicentrals hidràuliques tinguin un cabal constant i d’acord a la seva concessió.

Només quan s’aplica el decret de sequera, és quan les centrals es queden sense gaire aigua per poder turbinar. Aquesta és la raó per la qual just aplicar aquest decret, les preses comencen a omplir-se a gran velocitat.

Al gràfic adjunt (confeccionat per l’ACA i públic a la seva pàgina web), es pot comprovar que al març, la quantitat total d’aigua embassada era de menys de 60 Hm3, però puja ràpidament fins arribar, en menys de dos mesos, fins a 125 Hm3. O sigui, que malgrat que hi hagués sequera hi arriba molta més aigua que la que en surt.

 

 

És cap a finals de juny quan el nivell comença a baixar. O sigui quan, sense embassaments per Castellbell no hi passaria prou aigua per assegurar el subministrament, i han de deixar més aigua que la que hi arriba.

Malgrat l’excepcional sequera, podem comprovar que passa dels 125 Hm3 al juny fins a 106 Hm3. Per tant, només s’ha necessitat desembassar 19 Hm3.

O sigui, que en una de les pitjors sequeres dels últims decennis amb només un 8,7% dels 217 Hm3 de capacitat dels embassaments n’hi ha hagut prou.

Amb això queda clarament demostrat que:

Ens sobra capacitat de magatzematge d’aigua

El pantà de la Llosa del Cavall es va fer per altres interessos aliens al subministrament de la població.

L’àrea metropolitana consumeix només una part del què els pantans actuals poden garantir.

 

A l’annex es pot veure els valors de l’aigua que hi passava cada setmana abans i després dels embassaments de la Llosa del Cavall, de Sant Ponç i de la Baells, i el cabal a Castellbell.

Com a curiositat es pot observar que durant moltes setmanes per Castellbell hi baixava molt més dels 5,5 m3 mentre es seguia desembassant molta més aigua de la necessària de la Baells i Sant Ponç. Això vol dir que si haguessin afinat una mica més, el volum total desembassat podria ser molt inferior o fins i tot mantenir-se invariable, segons càlculs aproximats.

 

Les minicentrals hidroelèctriques

 

Per garantir els 5,5 m3/s a Castellbell, la presa de Sant Ponç buidava entre 0,5 i 1,5 m3 per segon mentre les centrals hidroelèctriques que hi ha poc més avall tenen uns cabals nominals de 3 m3/s. El cabal que es buidava de la Baells era entre 1,5 i 4 m3/s, mentre les centrals que hi ha poc després tenen un cabal nominal de 8 m3/s.

D’aquí es dedueix que entre el pantà de Sant Ponç i el de la Baells desembassen en període normal al voltant de 12 m2/s.

D’aquí s’explica que sembli que hi ha una permanent sequera quan en realitat es gestiona l’aigua per a la satisfacció de les minicentrals. Quan les preses estan massa buides i coincideix en una temporada de poques pluges, 5 milions de persones han de patir les conseqüències.

 

Quantitat d’energia i costos

 

La suma de les potències nominals de les diferents centrals hidroelèctriques que hi ha aigües avall de Sant Ponç i de la Baells, és d’uns 4000 kw al Cardoner i uns 26000 kw al Llobregat (Ministerio  de Industria y Energía). Això fa una potència nominal total de 30.000 kw.

Si tenim en compte les pèrdues del sistema de turbinatge, generador, etc, i a més els períodes que l’aigua no és suficient, tindrem, probablement una potència efectiva mitjana del 60%, o sigui de 18.000 kW. Això significa una energia total lliurada a la xarxa de 157,7 milions de kWh a l’any. Si mirem el Pool de l’energia (www.omel.es) el preu que es paga pel kWh és de 3,6 cèntims d’euro.

Per tant el valor econòmic de tot el què es produeix és de 5,68 milions d’euros.

Si les preses no optimitzessin el seu ús pels interessos d’aquestes centrals, la minva de producció elèctrica no sembla que fos molt important (això seria objecte d’un estudi més detallat). Si, per exemple fos un 20%, la disminució d’ingressos de les elèctriques seria de poc més d’un milió d’euros.

Evidentment, és molt millor pagar 1 milió d’euros anuals per compensar les elèctriques que haver de gastar aproximadament 125 milions d’euros anuals amb el transvasament del Roine, per exemple.

Evidentment, és preferible deixar de produir 31 milions de kWh en les mini hidroelèctriques, que haver de consumir 745 milions de kWh amb el mateix transvasament.

S’hauria de revisar les concessions de les elèctriques. El mal que fan a l’ecologia del riu i als consumidors és molt superior als beneficis ambientals d’aquesta energia renovable.

 

 

El decret de la sequera quasi no provoca una baixada de consum

 

Un podria pensar que si es recuperen els embassaments quan s’aplica aquest decret és perquè limiten els consums i això fa que es recuperin.

Doncs no. L’únic que limita és el desembassament per a les hidroelèctriques. El consum quasi segueix igual.

Al decret es parla de cabals mínims de desembassament a Sant Ponç i la Baells de 0,5 i 0,3 m3/s,

Parla de cabals màxims pels camps de golf i pels recs però que, en volum quasi no afecten a la quantitat d’extracció del riu.

Llavors també fa esment a mesures que només serveixen per donar un ambient de sequera però que no varia per a res la quantitat que s’ha de desembassar:

Es decreta el màxim que es pot endur la sèquia de Manresa.

Manresa i voltants, en règim normal, agafen aigua de la sèquia i la que sobra la tornen al riu. Amb el decret, l’aigua que agafen és inferior però de sobres per al consum habitual. Per tant, un cop retornada l’aigua sobrant al riu, el cabal del Llobregat és idèntic que sense decret de sequera.

El decret parla de garantir els 5,5 m3/s a Castellbell. Aquest és el cabal necessari perquè l’àrea metropolitana tingui aigua i el riu tingui cabal ecològic. Així doncs totes les disposicions en què es prohibeix el rec de jardins urbans, es fomenta l’estalvi d’aigua, etc, només serveixen perquè d’aquests 5,5 m3/s, una proporció major se’n vagi al mar, però no perquè els embassaments hagin de desembassar menys.

En resum. Que si no s’hagués de garantir un cabal per a les hidroelèctriques, els embassaments estarien sempre plens i només en períodes de forta sequera baixaria, en menys d’un 10%,  la seva quantitat d’aigua emmagatzemada.

 

El cas del Ter

 

Hem parlat del sistema Llobregat. El mateix podríem dir del Ter. La situació és similar però encara més exagerada: les preses de Sau i Susqueda durant el període de sequera, van augmentar molt a l’inici i van romandre estables tot l’estiu, sense perdre capacitat. Es pot veure perfectament al gràfic de sota. La línia de color groc suma les capacitats de les dues preses.

 

 

 

 

Conclusions

 

Hem pogut comprovar que pel cabal del Llobregat i per la seva capacitat d’emmagatzematge, Barcelona i cinturó podrien consumir molt més del Llobregat i així poder de descarregar pressió del Ter. Actualment només s’endú 100 Hm3 dels 670 Hm3 que ofereix aquest riu.

Una altre de les raons que no prenen més aigua del Llobregat és la salinitat que aporten les mines de sal i potassa de Cardona, Súria, Sallent i Balsareny.

Si es fes complir la normativa ambiental a les mines, la salinitat del riu baixaria molt i es podria utilitzar directament sense haver-la de barrejar amb la del Ter.

Per tant algunes propostes agosarades que només alguns governs pioners de tot el món serien capaços de fer (i que desitgem que Catalunya estigui entre ells) són la de derruir alguna de les preses, la de minvar el volum de transvasament del Ter a Barcelona, la de reutilitzar més l’aigua depurada de les ciutats costaneres bombejant-ne part riu amunt, la d’utilitzar al màxim els aqüífers del Besòs i Llobregat, la de legislar sobre el rec de jardins, la d’estimular el gota a gota, la de aturar els projectes de camps de golf, etc.

 

 

Ignasi Sivillà Llobet

Plataforma d’Oposició als Transvasaments

 

 

 

ANNEX

 

Volums d’aigua circulant (m3/s) als diferents punts del Cardoner i el Llobregat l’any 2002

 

 

11-17 març

18-24 març

25-31 març

1-7 abril

8-14 abril

15-21 abril

22-28 abril

29-5 maig

6-12 maig

13-19 maig

20-26 maig

27-2 juny

3-9 juny

Abans Llosa del Cavall

0,6

0,7

0,7

1,6

7,9

3,3

2,9

2,5

5

4,3

2,6

2

 

Abans de Sant Ponç

2,8

2,8

2,8

1,7

0,8

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

1

 

Després de Sant Ponç

3,6

2,9

2,5

1,7

1

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

1

 

Abans de la Baells

1,8

2,1

2,1

3,4

5,5

5,5

2,8

2,8

6,2

11

7,7

5,3

 

Després de la Baells

2

2,2

1,7

1,3

1,2

2,2

1,7

2,2

2,2

1,8

2,3

3,2

 

A Castellbell

6,9

6,3

6,5

8,1

13,7

9,9

6,2

7

12,7

11,4

6,6

6,3

 

 

 

10-16 juny

17-23 juny

24-30 juny

1-7 juliol

8-14 juliol

15-21 juliol

22-28 juliol

29-4 agost

5--11 agost

12-18 agost

19-25 agost

26-1 setem

2-8 setem

Abans Llosa del Cavall

3,1

1,7

1,4

0,9

0,8

0,5

0,4

0,9

0,7

0,7

1

1,1

1,1

Abans de Sant Ponç

0,6

1,2

2,3

4,6

4,8

4,6

3,2

2,3

2,5

2,5

2,8

2,8

2,4

Després de Sant Ponç

0,6

1,2

1,7

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Abans de la Baells

8,4

4,9

3,7

3

2,9

1,6

1,2

4,8

2,6

3,7

5,9

7,3

4,3

Després de la Baells

3,5

3,5

4,1

4,6

4,1

3,9

4,7

4,3

4,2

4,4

4,4

3,9

3,5

A Castellbell

8,8

5,8

7,1

7,7

7,9

7,7

6,7

9

6,9

7,9

13,5

9

10,6

 

 

9-15 setem

16-22 setem

23-29 setem

30-6 oct

7-13 oct

14-20 oct

21-27 oct

28-3 nov

4-10 nov

11-17 nov

18-24 nov

25-1 des

2-8 des

9-15 des

Abans Llosa del Cavall

1,6

1,3

1,3

1

2,6

1,8

2,6

1,4

1,2

1,7

3,1

5,6

 

3,1

Abans de Sant Ponç

2,3

2

3,6

3,5

3,5

3,6

3,7

0,8

1,3

0,8

4,7

4,8

 

1,1

Després de Sant Ponç

2

1,7

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

 

1,5

Abans de la Baells

5,5

3

2

1,7

7,4

3

4

2,4

1,8

3,5

9,5

13

 

5,7

Després de la Baells

4,1

5,9

3,6

3,2

3,2

2,3

2,4

2,3

1,9

2,3

2

2,2

 

2,1

A Castellbell

12,2

9,1

7,4

6,2

16,3

8,4

7,4

6,7

6,3

6,8

9,5

14,6

 

17,3