Inici

Comissió de Defuncions

Art. 2n. Es consideraran finalitats de l'Associació les següents:

 f) Realitzar les accions assistencials, socials i d'ajuda mútua que permetin aconseguir una més gran germanor i una major justícia social pel barri, sempre que no sigui amb fins lucratius.

Amb la inclusió d'aquest apartat, aprovat juntament amb d'altres a l' Assemblea Extraordinària celebrada el 27 d'Octubre de 1.984 l'Associació va impulsar la creació de la Secció d'Enterraments o Comissió de Defuncions que va començar a funcionar el dia 1 de gener del 1.986


<<Aquesta Comissió, integrada per veïns de l'Associació, té la finalitat de promoure i exercir les accions assistencials, socials i d'ajuda mútua entre els veïns del barri en el cas de produir-se la mort d'algun dels seus membres. Amb aquest fi es pretén de fomentar una millor convivència així com les relacions socials del col·lectiu, l'objectiu del qual inclou cap possibilitat de lucre.>>

Aquest és l'encapçalament de la Descripció i Normes de la Comissió de Defuncions, que té una Junta Administrativa que vetlla pel seu bon funcionament. Aquesta està formada per membres de la Junta de l'Associació i per d'altres socis.

Naturalment no tots els socis de l'Associació ho són de Defuncions, però sí al revés.

No s'emet cap quota periòdica, si no que quan es produeix una defunció en el col·lectiu, l'import d'aquesta, es reparteix  a parts iguals entre tots els membres de la Comissió.

 

Evolució del col·lectiu
Any Socis  Beneficiaris  Defuncions  Import
Inici 132 329    
1986 141 496 3 220
1987 174 594 2 215
1988 187 673 2 180
1989 226 741 5 175
1990 260 840 4 170
1991 298 928 15 170
1992 307 940 19 200
1993 326 961 8 200
1994 346 1019 10 200
1995 359 1059 12 200
1996 375 1109 18 175
1997 411 1191 14 175
1998 430 1237 17 160
1999 449 1266 22 160
2000 473 1329 20 155
 
 

Inici